VVS-branchens Kompetenceudviklingsfond

VVS-branchens Kompetenceudviklingsfond giver mulighed for tilskud til efteruddannelse for både virksomheder og medarbejdere.


Fonden giver tilskud til selvvalgt efteruddannelse, virksomhedsplanlagt efteruddannelse samt tilskud til arbejdsfordeling, opkvalificering fra ufaglært til faglært og tilskud til særligt tilrettelagte forløb før FVU. Vælg om du vil søge tilskud som medarbejder eller virksomhed i bjælken herunder.
Medarbejder
Virksomhed

Søg tilskud som medarbejder

Hvem er omfattet?

Medarbejdere, der er omfattet af VVS-overenskomsten eller VVS-fagets Funktionæroverenskomst mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller af tiltrædelsesoverenskomsten med Blik- og Rørarbejderforbundet.

Kriterier

Følgende kriterier skal være opfyldt:

 • Du skal have mindst 32 ugers anciennitet.
 • Du skal ikke være opsagt.
 • Du har optjente kursusdage til rådighed.
 • Din arbejdsgiver skal bekræfte, at der er aftalt frihed til at deltage i uddannelsen.
 • Hvis det ansøgte kursus ikke er på positivlisten, fx et privat kursus, skal det forelægges bestyrelsen, som efter indstilling beslutter, om der skal gives tilskud til det. Der tages også løbende beslutning om opdatering af positivlisterne.
 • Tilsagnet gælder i 6 måneder.
 • Særlige regler for selvvalgt onlinekursus: Du kan vælge et kursus fra positivlisten uden at bruge af retten til selvvalgt efteruddannelse. Du har både mulighed for at gøre det i fritiden eller i arbejdstiden efter aftale. Der er ikke tilskud til dækning af transportudgifter ved fjernundervisning eller online kurser.

Frister

Tilskud til selvvalgt efteruddannelse skal søges inden kurset afholdes, og du er efter overenskomsten pligtig til at meddele efter- og videreuddannelse senest 4 uger før til din arbejdsgiver.

Fonden yder tilskud til følgende selvvalgt efter- og videreuddannelse

Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år.

Tilskud til efter- og videreuddannelser:

Der ydes tilskud til akademi- og diplomuddannelser, AMU-kurser og andre kurser, herunder private kurser. Se positivlisterne herunder. For alle uddannelsesformer er der følgende tilskud:

 • Tilskud på op til 100 % af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst for kurser ansøgt og afholdt efter 1. september 2023.

Se positivlister

Tilskud til akademimoduler:
 • Tilskud til kursusgebyr
 • Der kan maksimalt søges tilskud til 1-2 akademimoduler og maksimalt 10 ECTS-point om året.
 • For at få tilskud til akademimoduler er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet.

Se positivlister

Tilskud til AMU-kurser:
 • Tilskud til kursusgebyr og kursusmaterialer samt evt. udgifter til kost, logi og transport med maks. 200 kr. pr. dag eller 1.000 kr. pr. uge.
 • Medarbejdere med en videregående uddannelse, der arbejder efter Vvs-overenskomsten og deltager på et AMU-kursus fra positivlisten, kan opnå tilskud fra fonden. Deltagergebyret dækkes også selvom det overstiger 200 kr. pr. dag.
 • For at få tilskud til AMU-kurser er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse. Dette gøres i forbindelse med tilmeldingen. Eventuel udbetaling af VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet.

Se positivlister

Andre kurser, herunder private kurser - fx grossist og leverandørkurser:
 • Tilskud til kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter, maks. 200 kr. pr. dag eller 1.000 kr. pr. uge (maks. 400 km pr. rejse). Satsen gælder også trailerkørekort.

Se positivlister

Se AMU-kurser på positivlisten

VVS-branchens AMU-kurser kan findes på amukurs.dk, hvor du også kan tilmelde dig. I tabellen herunder kan du se alle godkendte AMU-kurser og søge på både kursusnummer og kursusnavn.

Se akademimoduler på positivlisten

VVS-branchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til moduler på fire akademiuddannelser. Du kan se hvilke på listen nedenfor.

(O) efter uddannelsen navn betyder, at modulet er obligatorisk for uddannelsen. (V) efter uddannelsens navn betyder, at der er tale om et valgfrit modul på uddannelsen.

Andre kurser, herunder private kurser - fx grossist og leverandørkurser

Her kan du se, hvilke andre brancherelevante kurser, som VVS-branchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til.

Relevante links

Statens voksenuddannelsesstøtte: www.svu.dk

VEU-omstillingsfonden: www.ufm.dk

Blik og Rør arbejderforbundet: www.blikroer.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne: www.tekniq.dk

VVS-branchens AMU-kurser: www.amukurs.dk

VVS-branchens online kursuskatalog

VVS-branchens grønne kurser

Flyer med oversigt over tilskudsmuligheder

Tringuide til selvvalgt efteruddannelse

Hvilket tilskud ønsker du at søge?

Selvvalgt AMU-kursus
Søg tilskud
Selvvalgt
akademi- og
diplommoduler
Søg tilskud
Selvvalgt andre kurser
herunder private kurser
Søg tilskud

Kontakt VVS-branchens Kompetenceudviklingsfond

Har du spørgsmål angående kompetenceudviklingsfonden?

Ring og tal med Nadia Nannberg på telefon 3115 5102

Du kan også skrive en mail til vvsfond@evu.dk

Spørgsmål og svar

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?
Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt. Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende en kopi af afgørelse fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af SVU-bevillings-/udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset.
Hvad er SVU?

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Læs mere om SVU, betingelser, og hvordan du søger på www.svu.dk.

Hvad er VEU-godtgørelse?

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen. Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted. Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser, og hvordan du søger på www.borger.dk.

Hvad er VEU-omstillingsfonden?

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Hvis kursisten er i målgruppen for Omstillingsfonden er der ingen deltagerbetaling, når beløbet er under 10.000 kr. pr. år, såfremt uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet. Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Hvornår skal jeg indsende dokumenterne?

Du skal indsende dokumentationen hurtigst muligt, der er dog ingen tidsfrister.

Jeg har mistet linket til min sag, hvad gør jeg?

Kontakt Nadia Nannberg på tlf. 3115 5102.

Må jeg give mit firmas kontonummer ved selvvalgt uddannelse?

Tilskuddet bliver udbetalt til din Nemkonto. Din arbejdsplads udbetaler ikke løn til dig under kursusperioden, og du får dækket op til 85 % af din løn af fonden.

Der må ikke være et overlap mellem selvvalgte og virksomhedsplanlagte uddannelser.

Skal jeg selv søge tilskud i fonden til selvvalgt uddannelse?

Du skal selv søge i fonden og må ikke søge på vegne af dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Tilmelder VVS-branchens Kompetencefond mig kurserne?

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Hvad er digital uddannelse?

Fjernundervisning: Undervisningen foregår udelukkende digitalt, og alle undervises samtidigt.

Blended learning: Undervisningen foregår både ved tilstedeværelse og digitalt. Kursisterne undervises samtidigt.

Onlinekurser: Undervisningen (selvstudiet) foregår individuelt og i kursistens eget tempo.

Søg tilskud som virksomhed

Hvem kan søge tilskud?

 • Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.
 • Virksomheder med medarbejdere, der er omfattet af VVS-fagets Funktionæroverenskomst eller overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet eller en tiltrædelsesaftale med Blik- og Rørarbejderforbundet.
 • Medarbejderne skal være omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet.

Hvad kan medarbejdere få tilskud til?

Virksomheder har forskellige muligheder for at søge tilskud til medarbejderes efter- og videreuddannelse. Der kan søges tilskud til følgende:

Det er også muligt at søge om selvvalgt efteruddannelse til medarbejderen. Læs mere om dette under medarbejderfanen.

Kriterier for tilskud til virksomhedsplanlagt efter- og videreuddannelse

 • Hvis det ansøgte kursus ikke er på positivlisten, fx et privat kursus, skal det forelægges bestyrelsen, som efter indstilling beslutter, om der skal gives tilskud til det. Der tages også løbende beslutning om opdatering af positivlisterne.
 • Tilsagnet gælder i 6 måneder.
 • Medarbejderen må ikke være opsagt på ansøgningstidspunktet.
 • Særlige regler for virksomhedsansøgte onlinekurser og fjernundervisning: Virksomheden kan få dækket kursusgebyret og kursusmaterialer, hvis det er virksomheden, der køber et onlinekursus til medarbejderen. Medarbejdere kan ikke pålægges onlinekurser og fjernundervisning uden for normal arbejdstid. Der er ikke tilskud til dækning af transportudgifter ved fjernundervisning eller online kurser.

OBS: Det er også muligt at søge om selvvalgt efteruddannelse til medarbejderen. Læs mere om dette under medarbejderfanen.

Fonden yder tilskud til følgende virksomhedsplanlagt efter- og videreuddannelse

Tilskud til virksomhedsplanlagte andre kurser, herunder private kurser
 • Der ydes tilskud til kursusgebyr med maks. 400 kr. pr. dag eller 2.000 kr. pr. uge. For trailerkørekort gælder dog en engangstakst på 2.500 kr.
 • Tilskud til virksomhedsplanlagte private og offentlige kurser skal søges inden kursets afholdelse, og dokumentation fremsendes senest 1 måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderne har været på kurset.
 • Der er ingen positivliste for private kurser, men under positivlisten for ”andre kurser” kan du se hvilke typer uddannelse/kurser der kan søges til.

Se positivlister

Tilskud til virksomhedsplanlagte akademimoduler
 • Der ydes tilskud til kursusgebyr.
 • Der kan maksimalt søges tilskud til 1-2 akademimoduler og maksimalt 10 ECTS-point om året pr. medarbejder.
 • Tilskud til virksomhedsplanlagte akademimoduler skal søges inden kursets afholdelse, og dokumentation fremsendes senest 1 måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderne har været på kurset.
 • For at få tilskud til disse moduler er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet. Virksomhedsplanlagte akademimoduler kan også tages som digital efteruddannelse.

Se positivlister

Tilskud til virksomhedsplanlagte AMU-kurser
 • 500 kr. pr. medarbejder pr. dag.
 • Ingen begrænsninger i antallet af kursusdage.
 • Tilskuddet udbetales automatisk til virksomheden, når kurset er gennemført.
 • Har virksomheden haft medarbejdere på AMU-kursus, hvor der ikke er modtaget automatisk tilskud fra fonden, skal virksomheden søge om tilskud via knappen herunder.
 • For at få tilskud til AMU-kurser er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse. Virksomhedsplanlagte AMU-kurser kan også tages som digital efteruddannelse.

Se positivlister

Opkvalificering af ufaglærte til faglærte

Kriterier
 • Ufaglærte over 25 år, der har været ansat i virksomheden i over et år kan få tilskud til at tage en vvs-energiuddannelse.
 • Tilsagn om støtte fra fonden gælder i 6 måneder og bortfalder, hvis medarbejderen ikke er gået i gang med uddannelsen forinden.
 • Virksomheden indgår en fuld uddannelsesaftale med medarbejderen og skal 2 gange årligt dokumentere at uddannelsen er i gang.
 • Gælder uddannelsesaftaler indgået efter 1/1/2024.
Tilskud
 • Tilskuddet udgør 1.600 kr. om ugen, når medarbejderen er på skole, og 800 kr., når medarbejderen er i virksomheden.
 • Aftale om opkvalificeringsforløbet træder i stedet for selvvalgt efteruddannelse.

Virksomheder, der ønsker at søge om opkvalificering af medarbejdere, skal downloade, udfylde og sende ansøgningen på mail til fonden på vvsfond@evu.dk 

Tilskud til arbejdsfordeling

Kriterier
 • Timelønnede på arbejdsfordeling kan efter lokalaftale gå på uddannelse i højst halvdelen af arbejdstiden.
 • Virksomheden ansøger og skal medsende den indgående lokalaftale, samt dokumentation for at de ansatte er på den relevante overenskomst og hvilket uddannelsesforløb der er aftalt for den enkelte medarbejder.

Arbejdsfordeling skal overholde lovgivning og overenskomst. Der kan ydes tilskud til maksimalt 13 uger. Der er ikke krav til anciennitet i virksomheden og muligheden for tilskud til arbejdsfordeling ligger udover medarbejderens 10 dages ret til selvvalgt uddannelse efter 32 ugers ansættelse.

Tilskud
 • Fonden giver tilskud til deltagelse i AMU-kurser på positivlisten og kurser i basale færdigheder (fx dansk, matematik og grundlæggende digitale kompetencer).
 • Tilskuddet består af omkostninger til kursusgebyr samt en fast sats på 100 kr. for de timer, medarbejderen er på uddannelse, der skal dække forskellen mellem dagpengesats og gennemsnitslønnen for en timelønnet.
 • Tilskuddet udbetales til medarbejderen.

Særligt tilrettelagt forløb før Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Virksomheder, der har medarbejdere, som mangler basale kompetencer før de kan begynde FVU-undervisning, kan søge tilskud til screening til FVU.

Kriterier
 • Realkompetencevurderingen viser, at medarbejderne mangler basale kompetencer indenfor fx dansk, matematik eller digitale færdigheder forud for et forløb med FVU-undervisning.
 • Der er oprettet en rammeaftale.
Tilskud
 • Virksomheden kan søge tilskud til et særligt tilrettelagt forløb for en gruppe af medarbejdere.

Tilskud udbetales til virksomheden.

Kontakt kompetenceudviklingsfonden på vvsfond@evu.dk for at søge tilskud til screening til FVU.

Se AMU-kurser på positivlisten

VVS-branchens AMU-kurser kan findes på amukurs.dk, hvor du også kan tilmelde dig. I tabellen herunder kan du se alle godkendte AMU-kurser og søge på både kursusnummer og kursusnavn.

Se akademimoduler på positivlisten

VVS-branchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til moduler på fire akademiuddannelser. Du kan se hvilke på listen nedenfor.

(O) efter uddannelsen navn betyder, at modulet er obligatorisk for uddannelsen. (V) efter uddannelsens navn betyder, at der er tale om et valgfrit modul på uddannelsen.

Andre kurser, herunder private kurser - fx grossist og leverandørkurser

Her kan du se, hvilke andre brancherelevante kurser, som VVS-branchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til.
KursusnavnKursus Nummer
Sprog (tysk og engelsk)
Matematik
Fysik og kemi
IT
Ledelse
Regnskab
Læsning og stavning
Trailerkørekort – B/E
0. Mit kursus er ikke på listen

Relevante links

Statens voksenuddannelsesstøtte: www.svu.dk

VEU-omstillingsfonden: www.ufm.dk

Blik og Rør arbejderforbundet: www.blikroer.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne: www.tekniq.dk

Vvs-branchens AMU-kurser: www.amukurs.dk

Vvs-branchens online kursuskatalog

Vvs-branchens grønne kurser

Flyer med oversigt over tilskudsmuligheder

Tringuide til selvvalgt efteruddannelse

Hvilket tilskud ønsker du at søge?

Virksomhedsplanlagt
AMU-kursus
Søg tilskud
Virksomhedsplanlagt
akademi- og
diplommoduler
Søg tilskud
Virksomhedsplanlagt
andre kurser
Søg tilskud
Opkvalificering af ufaglærte
Søg tilskud
Arbejdsfordeling
Søg tilskud

Kontakt VVS-branchens Kompetenceudviklingsfond

Har du spørgsmål angående kompetenceudviklingsfonden?

Ring og tal med Nadia Nannberg på telefon: 3115 5102

Du kan også skrive en mail til vvsfond@evu.dk

Spørgsmål og svar

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?
Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt. Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende en kopi af afgørelse fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af SVU-bevillings-/udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset.
Hvad er SVU?

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Læs mere om SVU, betingelser, og hvordan du søger på www.svu.dk.

Hvad er VEU-godtgørelse?

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen. Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted. Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser, og hvordan du søger på www.borger.dk.

Hvad er VEU-omstillingsfonden?

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Hvis kursisten er i målgruppen for Omstillingsfonden er der ingen deltagerbetaling, når beløbet er under 10.000 kr. pr. år, såfremt uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet. Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Hvornår skal jeg indsende dokumenterne?

Du skal indsende dokumentationen hurtigst muligt, der er dog ingen tidsfrister.

Jeg har mistet linket til min sag, hvad gør jeg?

Kontakt Nadia Nannberg på tlf. 3115 5102.

Må jeg give mit firmas kontonummer ved selvvalgt uddannelse?

Tilskuddet udbetales til din Nemkonto. Din arbejdsplads udbetaler ikke løn til dig under kursusperioden, og du får dækket op til 85 % af din løn af fonden.

Der må ikke være et overlap mellem selvvalgte og virksomhedsplanlagte uddannelser.

Skal jeg selv søge tilskud i fonden til selvvalgt uddannelse?

Du skal selv søge i fonden og må ikke søge på vegne af dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Tilmelder VVS-branchens Kompetenceudviklingsfond mig kurserne?

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Hvad er digital uddannelse?

Fjernundervisning: Undervisningen foregår udelukkende digitalt, og alle undervises samtidigt.

Blended learning: Undervisningen foregår både ved tilstedeværelse og digitalt. Kursisterne undervises samtidigt.

Onlinekurser: Undervisningen (selvstudiet) foregår individuelt og i kursistens eget tempo.

Nyheder fra VVS-branchens Kompetenceudviklingsfond

Nye tilskudsmuligheder i VVS-branchens Kompetenceudviklingsfond
Fra 1. januar 2024 giver kompetenceudviklingsfonden mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne tilskud til opkvalificering af ufaglærte medarbejdere til faglærte. Der kan også søges tilskud til arbejdsfordeling, i tilfælde af at virksomheden midlertidigt ikke kan beskæftige medarbejderne.
Læs mere
VVS’ere kan få større tilskud til efteruddannelse
Fra den 1. september kan medarbejdere få dækket op til 100 % af bruttolønnen, når de søger tilskud til selvvalgt efteruddannelse i VVS-branchens Kompetenceudviklingsfond.
Læs mere
Nu er det nemmere at søge om tilskud til efter- og videreuddannelse som medarbejder og virksomhed
Arbejdsgivere og medarbejdere i installations- og skorstensfejerbranchen kan nu nemt finde information og søge tilskud i et helt nyt kompetencefondsunivers, hvis de er omfattet af overenskomsterne på området.
Læs mere
Grønne kurser til vvs-branchen
Vvs-branchen er en central spiller i forhold til at installere fremtidens grønne løsninger – både i dag og i fremtiden.
Læs mere
EVU er sekretariat for de faglige udvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen.
Sådan behandler vi persondataCookiepolitik
Kontakt EVU
Højnæsvej 71
2610 Rødovre
CVR: 25138902
Tlf: +45 36 72 64 00Email: evu@evu.dk
crossarrow-right