HK Privat Kompetenceudviklingsfond

Her kan du søge tilskud fra Kompetenceudviklingsfond mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne, som giver mulighed for tilskud til efteruddannelse for både virksomheder og medarbejdere.

Fonden giver tilskud til selvvalgt efteruddannelse, virksomhedsplanlagt efteruddannelse og aftalt akademiuddannelse, også når der er tale om digital efteruddannelse. Vælg om du vil søge tilskud som medarbejder eller virksomhed i bjælken herunder.
Medarbejder
Virksomhed

Søg tilskud som medarbejder

Hvem er omfattet?

Kriterier

 • Du har optjente kursusdage til rådighed.
 • Din arbejdsgiver skal bekræfte, at der er aftalt frihed til at deltage i uddannelsen.
 • Er du opsagt, skal kurset være afholdt inden fratrædelse. Er du i gang med kurset, og kan du ikke nå at afslutte det inden fratrædelse, skal eventuel fortsættelse på kurset være godkendt af fondens bestyrelse.
 • Hvis du er blevet opsagt og har været ansat i mindst 6 måneder, kan du få 1 uges ekstra selvvalgt efteruddannelse, og har du være ansat i mindst 3 år, kan du få 2 ugers ekstra selvvalgt efteruddannelse. Kurset skal være afholdt, inden du fratræder. Hvis du er i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det inden sidste arbejdsdag, skal fondens bestyrelse godkende, at du kan fortsætte og færdiggøre kurset.
Særlige kriterier for elever:

Du skal have en gældende uddannelsesaftale og have været ansat i samme virksomhed i mindst 6 måneder. Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden.

Fonden yder tilskud til følgende selvvalgt efter- og videreuddannelse

 • Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Hvis du har ubrugte kursusdage, kan du overføre din ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.
 • Tilsagnet gælder i 6 måneder. Hvis ikke kurset er påbegyndt inden udløbet af tilsagnsperioden, bortfalder tilsagnet om tilskud fra fonden.
 • Særlige regler for selvvalgt onlinekursus: Du kan vælge et kursus fra positivlisten uden at bruge af retten til selvvalgt efteruddannelse. Du har både mulighed for at gøre det i fritiden eller i arbejdstiden efter aftale. Der er ikke tilskud til dækning af transportudgifter ved fjernundervisning eller onlinekurser.
 • Hvis det ønskede kursus eller uddannelse ikke findes på positivlisten, kan du fortsat søge, hvis det er brancherelevant. Herefter er det op til fondens bestyrelse at beslutte, hvorvidt der gives tilsagn til tilskud.
Tilskud til følgende efter- og videreuddannelser:

Der ydes tilskud til akademi- og diplomuddannelser, AMU-kurser og andre kurser, fx private kurser. Se positivlisterne herunder. For alle uddannelsesformer er der følgende tilskud:

 • Tilskud på 100 % af din sædvanlige løn (inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto).
 • Dækning af kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter, overnatning samt forplejning.

Tilskuddet udbetales til virksomheden, når HK Privat Kompetenceudviklingsfonden har modtaget dokumentation.

Kriterier for akademi- og diplomuddannelse:
 • Der kan maksimalt ydes tilskud til 10 ECTS-point.
 • For at få tilskud til akademimoduler er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet.

Se positivlister

Kriterier for AMU-kurser:
 • For at få tilskud til AMU-kurser er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse. Dette gøres i forbindelse med tilmeldingen til AMU-kurset. Eventuel udbetaling af VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet.

Se positivliste

Kriterier for andre kurser, fx private kurser:
 • Der er ingen kriterier udover de generelle for at få tilskud til andre kurser, herunder også private kurser.

Se positivliste

Tilskud til aftalt akademi- og diplomuddannelse

 • Der ydes tilskud på 100 % af den sædvanlige løn (inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto).
 • Der ydes 100 % dækning af udgifter til kursusgebyr og kursusmateriale (modregnet evt. tilskud fra VEU-omstillingsfonden).
 • Tilskud til evt. transportudgifter, maks. 400 km pr. rejse, samt dækning af udgifter til overnatning og forplejning.
Kriterier for medarbejderen:
 • Har fået godkendt deltagelse i uddannelsen af arbejdsgiveren.
 • Medarbejderen har optjente kursusdage til rådighed.
Generelt for tilskuddet:
 • Der kan gives tilskud til 2 moduler og maksimalt 20 ECTS-point årligt.
 • Der kan ikke udbetales tilskud samtidigt til både selvvalgt akademiuddannelse og aftalt akademiuddannelse.

Der skal så vidt muligt søges om tilskud, 1 måned inden kurset påbegyndes, og dokumentation fremsendes senest 1 måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.

For at få tilskud til aftalt akademiuddannelse er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet. Aftalt akademiuddannelse kan gennemføres som fysisk undervisning, fjernundervisning eller blended learning.

Se positivliste

Se AMU-kurser på positivlisten

HK Privat Kompetenceudviklingsfondens AMU-kurser kan findes på amukurs.dk, hvor du også kan tilmelde dig.
I tabellen herunder kan du se alle godkendte AMU-kurser og søge på både kursusnummer og kursusnavn.

Se akademi- og diplommoduler på positivlisten

HK Privat Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til moduler på en række akademiuddannelser og diplomuddannelsen i ledelse. Du kan se hvilke på listen nedenfor. Når der søges tilskud til diplommoduler, skal der uploades en kursusbeskrivelse, så fondens bestyrelse kan vurdere, om modulet er fagligt relevant.

(O) efter uddannelsen navn betyder, at modulet er obligatorisk for uddannelsen. (V) efter uddannelsens navn betyder, at der er tale om et valgfrit modul på uddannelsen.

Andre kurser

Her kan du se, hvilke andre brancherelevante kurser som HK Privat Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til.

Relevante links

Statens voksenuddannelsesstøtte: svu.dk

VEU-omstillingsfonden: ufm.dk

HK Privat: hk.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne: tekniq.dk

Flyer med oversigt over tilskudsmuligheder

Hvilket tilskud ønsker du at søge?

Selvvalgt AMU-kursus
Søg tilskud
Selvvalgt
akademi- og
diplommoduler
Søg tilskud
Selvvalgt
andre kurser
Søg tilskud

Kontakt HK Privat Kompeteceudviklingsfond

Har du spørgsmål angående kompetenceudviklingsfonden?

Ring og tal med Nadia Nannberg på telefon: 3115 5102

Du kan også skrive en mail til hk-fond@evu.dk

Spørgsmål og svar

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?
Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt. Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende en kopi af afgørelse fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af SVU-bevillings-/udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset.
Hvad er SVU?

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Læs mere om SVU, betingelser, og hvordan du søger på www.svu.dk.

Hvad er VEU-godtgørelse?

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen. Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted. Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser, og hvordan du søger på www.borger.dk.

Hvad er VEU-omstillingsfonden?

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Hvis kursisten er i målgruppen for Omstillingsfonden er der ingen deltagerbetaling, når beløbet er under 10.000 kr. pr. år, såfremt uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet. Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Hvornår skal jeg indsende dokumenterne?

Du skal indsende dokumentationen senest en måned efter udgangen af det kvartal, du har været på kurset.

Jeg har mistet linket til min sag, hvad gør jeg?

Kontakt Nadia Nannberg på tlf. 3115 5102.

Skal jeg selv søge tilskud i fonden til selvvalgt uddannelse?

Du skal selv søge i fonden og må ikke søge på vegne af dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Tilmelder HK Privat Installationskompetencefonden mig kurserne?

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. HK Privat Installationskompetencefonden har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Hvad er digital uddannelse?

Fjernundervisning: Undervisningen foregår udelukkende digitalt, og alle undervises samtidigt.

Blended learning: Undervisningen foregår både ved tilstedeværelse og digitalt. Kursisterne undervises samtidigt.

Onlinekurser: Undervisningen (selvstudiet) foregår individuelt og i kursistens eget tempo.

Kan ophørte tillidsrepræsentanter få tilskud til faglig opkvalificering?

Kompetenceudviklingsfonden kan give tilskud til faglig opdatering af medarbejdere, der er ophørt som tillidsrepræsentanter i en virksomhed og har været ansat i samme virksomhed i mindst tre år. Medarbejderen skal fortsat være ansat i virksomheden. 

Læs mere om mulighederne for faglig opkvalificering.

Søg tilskud som virksomhed

Hvem kan søge tilskud?

 • Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.
 • Virksomheder med en tiltrædelsesaftale med HK Privat.
 • Medarbejderne skal være omfattet af overenskomsterne HK installation eller HK industri mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK Privat eller af en tiltrædelsesaftale med HK Privat.

Tilskudsmuligheder

Virksomheder har forskellige muligheder for at søge tilskud til medarbejderes efter- og videreuddannelse. Der kan søges tilskud til følgende:

Tilskud til virksomhedsplanlagt efter- og videreuddannelse

Kriterier:
 • Der skal så vidt muligt søges om tilskud, 1 måned inden kurset påbegyndes, og dokumentation fremsendes senest 1 måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.
 • Tilsagnet gælder i 6 måneder. Hvis ikke kurset er påbegyndt, inden udløbet af tilsagnsperioden, bortfalder tilsagnet om tilskud fra fonden.
 • Medarbejderen kan være opsagt, men kurset være afholdt inden fratrædelse. Er man i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det inden fratrædelse, skal eventuel fortsættelse på kurset være godkendt af fondens bestyrelse.
 • Der ydes tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år.
Særligt om tilskud til onlinekurser og fjernundervisning:
 • Virksomheden kan få dækket kursusgebyret og kursusmaterialer, hvis det er virksomheden, der køber et onlinekursus til medarbejderen. Medarbejdere kan ikke pålægges onlinekurser og fjernundervisning uden for normal arbejdstid.
 • Der er ikke tilskud til dækning af transportudgifter ved fjernundervisning eller onlinekurser.

OBS: Det er også muligt at søge om selvvalgt efteruddannelse til medarbejderen. Læs mere om dette under medarbejderfanen.

Fonden yder tilskud til følgende virksomhedsplanlagt efter- og videreuddannelse

 • Fonden yder tilskud på 200 kr. pr. medarbejder pr. dag til medarbejderens deltagelse på AMU- og andre kurser, fx private kurser.
 • Fonden yder tilskud til dækning af kursusgebyr ved akademi- og diplomuddannelse.
 • Hvis det ønskede kursus eller uddannelse ikke findes på positivlisten, kan du fortsat søge, hvis det er brancherelevant. Herefter er det op til fondens bestyrelse at beslutte, hvorvidt der gives tilsagn til tilskud.
Kriterier for virksomhedsplanlagte AMU-kurser
 • Er medarbejderen ikke i VEU-målgruppen, gives tilskud til fuldt kursusgebyr.
 • For at få tilskud til AMU-kurser er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse. Eventuel udbetaling af VEU-godtgørelse modregnes tilskuddet. Nogle virksomhedsplanlagte AMU-kurser kan også tages som digital efteruddannelse.

Se positivlister

Kriterier for andre kurser, fx private kurser
 • Der er ingen kriterier udover de generelle for at få tilskud til andre kurser, herunder også private kurser.

Se positivliste

Kriterier for virksomhedsplanlagt akademi og diplommoduler
 • Der kan maksimalt ydes tilskud til 10 ECTS-point.

 • For at få tilskud til akademimoduler er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet.

Se positivlister

Aftalt akademi- og diplomuddannelse

 • Der ydes tilskud på 100 % af den sædvanlige løn (inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto).
 • Der ydes 100 % dækning af udgifter til kursusgebyr og kursusmateriale (modregnet evt. tilskud fra VEU-omstillingsfonden).
 • Tilskud til evt. transportudgifter, maks. 400 km pr. rejse, samt dækning af udgifter til overnatning og forplejning.
Kriterier for medarbejderen:
 • Har fået godkendt deltagelse i uddannelsen af arbejdsgiveren.
 • Medarbejderen har optjente kursusdage til rådighed.
Generelt for tilskuddet:
 • Der kan gives tilskud til 2 moduler og maksimalt 20 ECTS-point årligt.
 • Tilskuddet er ikke afhængigt af, om medarbejderen er opsagt, men medarbejderen må ikke være fratrådt på tidspunktet for kursets afholdelse.

Der kan ikke udbetales tilskud samtidigt til både selvvalgt akademiuddannelse og aftalt akademiuddannelse.

For at få tilskud til aftalt akademiuddannelse, er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet. Aftalt akademi kan gennemføres som fysisk undervisning eller som fjernundervisning og blended learning.

Se positivliste

Tilskud til uddannelse ifm. arbejdsfordeling

Kriterier
 • Medarbejdere, der er omfattet af Industrioverenskomsten mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne, kan få tilskud til uddannelse, hvis virksomhedens timelønnede medarbejdere på elektrikeroverenskomsten, VVS-overenskomsten eller industri- og VVS-overenskomsten er på arbejdsfordeling.
 • Medarbejderen kan højest komme på uddannelse halvdelen af den tid, de timelønnede medarbejdere er på arbejdsfordeling.
 • Virksomheden ansøger og skal medsende den indgående lokalaftale for de timelønnede samt dokumentation for, at de ansatte er på den relevante overenskomst, og hvilket uddannelsesforløb der er aftalt for den enkelte medarbejder.

Muligheden for tilskud til uddannelse ifm. arbejdsfordeling ligger udover medarbejderens ret til selvvalgt efteruddannelse.

Tilskud
 • Fonden giver tilskud til deltagelse i AMU-kurser, akademimoduler og andre brancherelevante kurser på positivlisten.
 • Tilskuddet følger de almindelige regler for tilskud til selvvalgt efteruddannelse.
 • Tilskuddet udbetales til virksomheden.
Søg tilskud

Se AMU-kurser på positivlisten

HK Privat Kompetenceudviklingsfondens AMU-kurser kan findes på amukurs.dk, hvor du også kan tilmelde dig.
I tabellen herunder kan du se alle godkendte AMU-kurser og søge på både kursusnummer og kursusnavn.

Se akademi- og diplommoduler på positivlisten

HK Privat Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til moduler på en række akademiuddannelser og diplomuddannelsen i ledelse. Du kan se, hvilke på listen nedenfor.

(O) efter uddannelsen navn betyder, at modulet er obligatorisk for uddannelsen. (V) efter uddannelsens navn betyder, at der er tale om et valgfrit modul på uddannelsen.

Andre kurser

Her kan du se, hvilke andre brancherelevante kurser, som HK Privat Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til.
KursusnavnKursus Nummer
0. Mit kursus er ikke på listen
Gymnasiale fag
Moduler på Masteruddannelse
Private kurser
TEKNIQ Arbejdsgiverne: Lav den rigtige løn
TEKNIQ Arbejdsgiverne: Personaleforhold - overenskomster og love

Relevante links

Statens voksenuddannelsesstøtte: svu.dk

VEU-omstillingsfonden: ufm.dk

HK Privat: hk.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne: tekniq.dk

Flyer med oversigt over tilskudsmuligheder

Hvilket tilskud ønsker du at søge?

Virksomhedsplanlagt
AMU-kursus
Søg tilskud
Virksomhedsplanlagt
akademi- og
diplommoduler
Søg tilskud
Virksomhedsplanlagt
andre kurser
Søg tilskud
Aftalt akademi- og diplomuddannelse
Søg tilskud
Uddannelse ifm. arbejdsfordeling
Søg tilskud

Kontakt HK Privat Kompetenceudviklingsfond

Har du spørgsmål angående kompetenceudviklingsfonden?

Ring og tal med Nadia Nannberg på telefon: 3115 5102

Du kan også skrive en mail til hk-fond@evu.dk

Spørgsmål og svar

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?
Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt. Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende en kopi af afgørelse fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af SVU-bevillings-/udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset.
Hvad er SVU?

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Læs mere om SVU, betingelser, og hvordan du søger på www.svu.dk.

Hvad er VEU-godtgørelse?

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen. Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted. Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser, og hvordan du søger på www.borger.dk.

Hvad er VEU-omstillingsfonden?

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Hvis kursisten er i målgruppen for Omstillingsfonden er der ingen deltagerbetaling, når beløbet er under 10.000 kr. pr. år, såfremt uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet. Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Hvornår skal jeg indsende dokumenterne?

Dokumentationen skal fremsendes senest en måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kurset.

Jeg har mistet linket til min sag, hvad gør jeg?

Kontakt Nadia Nannberg på tlf. 3115 5102.

Skal jeg selv søge tilskud i fonden til selvvalgt uddannelse?

Du skal selv søge i fonden og må ikke søge på vegne af dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Tilmelder HK Privat Kompetenceudviklingsfonden mig kurserne?

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. HK Privat Kompetenceudviklingsfond har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Hvad er digital uddannelse?

Fjernundervisning: Undervisningen foregår udelukkende digitalt, og alle undervises samtidigt.

Blended learning: Undervisningen foregår både ved tilstedeværelse og digitalt. Kursisterne undervises samtidigt.

Onlinekurser: Undervisningen (selvstudiet) foregår individuelt og i kursistens eget tempo.

Kan tillidsrepræsentanter få tilskud til faglig opkvalificering?

Kompetenceudviklingsfonden kan give tilskud til faglig opdatering af medarbejdere, der er ophørt som tillidsrepræsentanter i en virksomhed og har været ansat i samme virksomhed i mindst tre år. Medarbejderen skal fortsat være ansat i virksomheden. 

Læs mere om mulighederne for faglig opkvalificering.

Nyheder fra HK Privat Kompetenceudviklingsfond

Ny sammenlagt kompetenceudviklingsfond mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne
Fra 1. januar 2024 er HK Privat Industrikompetencefonden og HK Privat Installationskompetencefonden blevet sammenlagt til én fond: Kompetenceudviklingsfond mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne. Samtidig ændres tilskudsmulighederne, så ingen er ringere stillet end tidligere.
Læs mere
HK-ansatte i Installationsbranchen kan få større løntabsdækning
Fra den 1. september kan HK-medarbejdere få dækket op til 100 % af bruttolønnen, når de søger tilskud til selvvalgt efteruddannelse i HK Privat Installationskompetencefonden.
Læs mere
Nu er det nemmere at søge om tilskud til efter- og videreuddannelse som medarbejder og virksomhed
Arbejdsgivere og medarbejdere i installations- og skorstensfejerbranchen kan nu nemt finde information og søge tilskud i et helt nyt kompetencefondsunivers, hvis de er omfattet af overenskomsterne på området.
Læs mere
Info om HK Privat Installationskompetencefonden
Læs og download flyer om tilskudsmulighederne fra kompetencefonden.
Læs mere
EVU er sekretariat for de faglige udvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen.
Sådan behandler vi persondataCookiepolitik
Kontakt EVU
Højnæsvej 71
2610 Rødovre
CVR: 25138902
Tlf: +45 36 72 64 00Email: evu@evu.dk
crossarrow-right