HK Privat Industrikompetencefonden

Her kan du søge tilskud fra industrikompetencefonden mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne, som giver mulighed for tilskud til efteruddannelse for både virksomheder og medarbejdere.

Fonden giver tilskud til selvvalgt efteruddannelse, virksomhedsplanlagt efteruddannelse og aftalt akademiuddannelse, også når der er tale om digital efteruddannelse. Vælg om du vil søge tilskud som medarbejder eller virksomhed i bjælken herunder.
Medarbejder
Virksomhed

Søg tilskud som medarbejder

Hvem er omfattet?

 • Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne.
 • Medarbejdere, der er omfattet af en tiltrædelsesaftale, der er tegnet med HK Privat.
 • Elever har mulighed for at søge tilskud til fritidsuddannelse.
 • Medarbejdere omfattet af Industri-overenskomsten mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne kan få tilskud til uddannelse, hvis de timelønnede på Elektriker-overenskomsten eller Vvs-overenskomsten i virksomheden er på arbejdsfordeling. Medarbejderen kan højst komme på uddannelse i halvdelen af den tid, som de timelønnede medarbejdere er på arbejdsfordeling. Der gælder de almindelige regler for tilskud til selvvalgt efteruddannelse og medarbejderen gør ikke brug af sin ret til selvvalgt efteruddannelse.

Kriterier

 • Du har optjente kursusdage til rådighed.
 • Din arbejdsgiver skal bekræfte, at der er aftalt frihed til at deltage i uddannelsen.
Særlige kriterier for lærlinge:
 • Du skal have en gældende uddannelsesaftale og have været ansat i samme virksomhed i mindst 6 måneder.
 • Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden.

Frister

Der skal så vidt muligt søges om tilskud, 1 måned inden kurset påbegyndes, og dokumentation fremsendes senest 1 måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.

Tilskud til selvvalgt efteruddannelse

Kriterier:
 • Du skal have min. 6 måneders anciennitet.
 • Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Hvis du har ubrugte kursusdage, kan du overføre din ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.
 • Tilsagnet gælder i 6 måneder. Hvis ikke kurset er påbegyndt inden udløbet af tilsagnsperioden, bortfalder tilsagnet om tilskud fra fonden.
 • Særlige regler for selvvalgt onlinekursus. Du kan vælge et kursus fra positivlisten uden at bruge af retten til selvvalgt efteruddannelse. Du har både mulighed for at gøre det i fritiden eller i arbejdstiden efter aftale.
 • Der er ikke tilskud til dækning af transportudgifter ved fjernundervisning eller onlinekurser.
Fonden yder tilskud til følgende efter- og videreuddannelser:

Der ydes tilskud til akademi- og diplomuddannelser, AMU-kurser og andre kurser. Se positivlisterne herunder. For alle uddannelsesformer er der følgende tilskud:

 • Der ydes et tilskud på 100 % af din sædvanlige løn (inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto) i kursusperioden.
 • Dækning af kursusgebyr op til 3.500 kr. pr. kursusdag samt dækning af kursusmaterialer og evt. transportomkostninger.
 • Fonden yder tilskud til overnatning og ophold med op til 725 kr. pr. kursusdøgn.

Tilskuddet udbetales til virksomheden, når fonden har modtaget dokumentation.

Kriterier for akademi- og diplommoduler:
 • For at få tilskud til akademi- og diplommoduler er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU- omstillingsfonden modregnes i tilskuddet.

Se positivliste

Kriterier for AMU-kurser:
 • For at få tilskud til AMU-kurser er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse. Dette gøres i forbindelse med tilmeldingen. Eventuel udbetaling af VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet.
Kriterier for andre kurser
 • Det er også muligt at søge tilskud til en række andre kurser.

Tilskud til aftalt akademi- og diplomuddannelse

 • Der ydes tilskud på 85 % af bruttolønnen.
 • Der ydes tilskud på 100 % af kursusgebyret (modregnet evt. udbetaling af Statens voksenuddannelsesstøtte SVU samt tilskud fra VEU omstillingsfonden).
Kriterier for medarbejderen:
 • 12 mdr. anciennitet.
 • Ikke er opsagt.
 • Har fået godkendt deltagelse i uddannelsen af arbejdsgiveren.
 • Har optjente kursusdage til rådighed.
Generelt for tilskuddet:
 • Der kan maksimalt søges tilskud til 2 akademimoduler eller 20 ECTS-point om året.
 • Der kan ikke samtidigt udbetales tilskud til både selvvalgt akademiuddannelse og aftalt akademiuddannelse.

Der skal søges om tilskud, før uddannelse påbegyndes.

For at få tilskud til aftalt akademiuddannelse, er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Aftalt akademiuddannelse kan gennemføres som fysisk undervisning, fjernundervisning eller blended learning.

Se positivliste

Se AMU-kurser på positivlisten

HK Privat Industribranchens AMU-kurser kan findes på amukurs.dk, hvor du også kan tilmelde dig.
I tabellen herunder kan du se alle godkendte AMU-kurser og søge på både kursusnummer og kursusnavn.

Se akademi- og diplommoduler på positivlisten

HK Privat Industrikompetencefonden giver tilskud til moduler på en række akademiuddannelser og diplomuddannelsen i ledelse. Du kan se hvilke på listen nedenfor.

(O) efter uddannelsen navn betyder, at modulet er obligatorisk for uddannelsen. (V) efter uddannelsens navn betyder, at der er tale om et valgfrit modul på uddannelsen.

Andre kurser

Her kan du se, hvilke andre brancherelevante kurser som industrikompetencefonden giver tilskud til.

Relevante links

Statens voksenuddannelsesstøtte: www.svu.dk

VEU-omstillingsfonden: www.ufm.dk

HK Privat: www.hk.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne: www.tekniq.dk

Flyer med oversigt over tilskudsmuligheder

Hvilket tilskud ønsker du at søge?

Selvvalgt AMU-Kursus
Søg tilskud
Selvvalgt
akademi- og
diplommoduler
Søg tilskud
Selvvalgt
andre kurser
Søg tilskud

Kontakt HK Privat Industrikompetencefonden

Har du spørgsmål angående kompetencefonden?

Ring og tal med Nadia Nannberg på telefon: 3115 5102.

Du kan også skrive en mail til hk-fond@evu.dk

Spørgsmål og svar

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?
Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt. Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende en kopi af afgørelse fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af SVU-bevillings-/udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset.
Hvad er SVU?

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Læs mere om SVU, betingelser, og hvordan du søger på www.svu.dk.

Hvad er VEU-godtgørelse?

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen. Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted. Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser, og hvordan du søger på www.borger.dk.

Hvad er VEU-omstillingsfonden?

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Hvis kursisten er i målgruppen for Omstillingsfonden er der ingen deltagerbetaling, når beløbet er under 10.000 kr. pr. år, såfremt uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet. Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Tilskuddet fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget udbetalingsbrev medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Hvornår skal jeg indsende dokumenterne?

Du skal indsende dokumentationen senest en måned efter udgangen af det kvartal, du har været på kursus.

Jeg har mistet linket til min sag, hvad gør jeg?

Kontakt Nadia Nannberg på tlf. 3115 5102.

Skal jeg selv søge tilskud i fonden til selvvalgt uddannelse?

Du skal selv søge i fonden og må ikke søge på vegne af dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Tilmelder HK Privat Industrikompetencefonden mig kurserne?

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. HK Industrikompetencefonden har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Hvad er digital uddannelse?

Fjernundervisning: Undervisningen foregår udelukkende digitalt, og alle undervises samtidigt.

Blended learning: Undervisningen foregår både ved tilstedeværelse og digitalt. Kursisterne undervises samtidigt.

Onlinekurser: Undervisningen (selvstudiet) foregår individuelt og i kursistens eget tempo.

Søg tilskud som virksomhed

Hvem kan søge tilskud?

 • Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.
 • Virksomheder med en tiltrædelsesaftale med HK Privat.
 • Medarbejderne skal være omfattet af industrioverenskomsten mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller af en tiltrædelsesaftale med HK Privat.

Tilskud til aftalt akademi- og diplomuddannelse

 • Der ydes tilskud på 100 % af den sædvanlige løn (inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto) samt tilskud til kursusgebyret.
 • Gælder både fysiske og digitale kurser i form af blended learning og fjernundervisning. Der er ikke tilskud til dækning af transportudgifter ved fjernundervisning.

OBS: Det er også muligt at søge om selvvalgt efteruddannelse til medarbejderen. Læs mere om dette under medarbejderfanen.

Kriterier for medarbejderen:
 • Mindst 12 måneders anciennitet.
 • Har fået godkendt deltagelse i uddannelsen af arbejdsgiveren.
 • Har optjente kursusdage til rådighed.
Generelt for tilskuddet:
 • Der kan maksimalt gives tilskud til 2 akademimoduler af 10 ECTS-point eller 4 moduler af 5 ECTS-point årligt.
 • Der kan ikke udbetales tilskud samtidigt til både selvvalgt akademiuddannelse og aftalt akademiuddannelse.

Der skal så vidt muligt søges om tilskud, 1 måned inden kurset påbegyndes, og dokumentation fremsendes senest 1 måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.

For at få tilskud til aftalt akademiuddannelse er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet. Aftalt akademiudannelse kan gennemføres som fysisk undervisning, fjernundervisning eller blended learning. Tilsagnet gælder i 6 måneder.

Se positivliste

Se akademi- og diplommoduler på positivlisten

HK Privat Industrikompetencefonden giver tilskud til moduler på en række akademiuddannelser og diplomuddannelsen i ledelse. Du kan se, hvilke på listen nedenfor.

(O) efter uddannelsen navn betyder, at modulet er obligatorisk for uddannelsen. (V) efter uddannelsens navn betyder, at der er tale om et valgfrit modul på uddannelsen. 
KursusnavnKursus Nummer
AU i Human Ressource (O) - Afgangprojekt (10 ETCS)
AU i Human Ressource (O) - Den strategiske HR-funktion  (10 ECTS)
AU i Human Ressource (O) - Organisationsudvikling i HR-perspektiv  (10 ECTS)
AU i Human Ressource (O) - Strategisk kompetenceudvikling  (10 ECTS)
AU i Human Ressource (V) - HR og ledelse i en global verden (5 ECTS)
AU i Human Ressource (V) - HR's servicering af linjeledelsen (10 ECTS)
AU i Human Ressource (V) - Personalejura (10 ECTS)
AU i Human Ressource (V) - Rekruttering (5 ECTS)
AU i Human Ressource (V) - Samtalen som redskab (10 ECTS)
Au i informationsteknologi (O) - Afgangprojekt (10 ETCS)
Au i informationsteknologi (O) - Cloud (5 ECTS)
Au i informationsteknologi (O) - Databaser (5 ECTS)
Au i informationsteknologi (O) - It-sikkerhed (5 ECTS)
Au i informationsteknologi (O) - Programmering (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (O) - Systemdrift (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (O) - Videregående It-sikkerhed (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Automatisering og videregående scripting (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Brugervenlighed og grafisk design til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Forretnings IT/digitalisering (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Internet of Things (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Modellering (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Oplevelsesdesign til Virtual Reality (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Problem and Change Management (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - ServiceManagement og kommunikation (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Systemudvikling (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Videregående databaser (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Videregående programmering (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Videregående programmering til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Videregående systemdrift (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Videregående systemudvikling (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Virtual Reality programmering (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Web-programmering client side (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, drift (V) - Web-programmering server side (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (O) - Systemudvikling (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (O) - Videregående programmering (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (O) - Virtual Reality programmering (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (O) - Web-programmering client side (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (O) - Web-programmering server side (5 ECTS) 
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Automatisering og videregående scripting (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Avanceret programmering (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Brugervenlighed og grafisk design til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Forretnings IT/digitalisering (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Internet of Things (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Modellering (5 ECTS) 
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Oplevelsesdesign til Virtual Reality (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Problem and Change Management (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Service-Management og kommunikation (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Videregående databaser (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Videregående It-sikkerhed (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Videregående programmering (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Videregående programmering til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Videregående systemudvikling (5 ECTS) 
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Virtual Reality programmering (10 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Web-programmering client side (5 ECTS)
Au i informationsteknologi, udvikling (V) - Web-programmering server side (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (O) - Afgangprojekt (10 ETCS)
AU i kommunikation og formidling (O) - Kommunikation i praksis (10 ETCS)
AU i kommunikation og formidling (O) - Strategisk kommunikation (10 ETCS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Branding i praksis (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Digital indholdsproduktion (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Digital mødeledelse (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Fundraising i praksis (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Grafisk facilitering i praksis (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Interkulturel kommunikation (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Online kommunikation (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Pressehåndtering i praksis (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Præsentationsteknik (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Skriftlig kommunikation (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Sociale medier (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Teknologikommunikation (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Videokommunikation (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Visuel kommunikation (5 ECTS)
AU i ledelse (O) - Afgangprojekt (10 ETCS)
AU i ledelse (O) - Det strategiske lederskab (10 ETCS)
AU i ledelse (O) - Ledelse i praksis (10 ETCS)
AU i ledelse (O) - Organisation og arbejdspsykologi (10 ETCS)
AU i ledelse (V) - Arbejdsmiljø (10 ECTS)
AU i ledelse (V) - Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS)
AU i ledelse (V) - Coaching i organisationer (10 ECTS)
AU i ledelse (V) - Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
AU i ledelse (V) - Filosofi i ledelse (10 ECTS)
AU i ledelse (V) - Forandringsledelse (10 ECTS)
AU i ledelse (V) - Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
AU i ledelse (V) - Human resource management (10 ECTS)
AU i ledelse (V) - Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS)
AU i ledelse (V) - Lean-ledelse i praksis (10 ECTS)
AU i ledelse (V) - Ledelse af bæredygtighed (5 ECTS)
AU i ledelse (V) - Ledelse og forhandling (5 ECTS)
AU i ledelse (V) - Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS)
AU i ledelse (V) - Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
AU i ledelse (V) - Mediation (10 ECTS)
AU i ledelse (V) - Mindfulness (5 ECTS)
AU i ledelse (V) - Personalejura (10 ECTS)
AU i ledelse (V) - Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS)
AU i ledelse (V) - Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS)
AU i ledelse (V) - Procesfacilitering (5 ECTS)
AU i ledelse (V) - Projektledelse (10 ECTS)
AU i ledelse (V) - Strategi i juridisk perspektiv (5 ECTS)
AU i ledelse (V) - Stress i organisationen forebyggelse og håndtering (5 ECTS)
AU i ledelse (V) - Teamledelse (5 ECTS)
AU i ledelse (V) - Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS)
AU i salg og markedsføring (O) - Afgangprojekt (10 ETCS)
AU i salg og markedsføring (O) - Markedsinformation og -analyse (10 ECTS)
AU i salg og markedsføring (O) - Marketingplanlægning og -forhandling (10 ECTS)
AU i salg og markedsføring (O) - Marketingstrategi og forretningsudvikling (10 ECTS)
AU i salg og markedsføring (V) - Dataanalyse (5 ECTS)
AU i salg og markedsføring (V) - Digital markedsføring (10 ECTS)
AU i salg og markedsføring (V) - E-handel (10 ECTS)
AU i salg og markedsføring (V) - Eksport og internationalisering (10 ECTS)
AU i salg og markedsføring (V) - E-mail marketing (5 ECTS)
AU i salg og markedsføring (V) - Erhvervsret (10 ECTS)
AU i salg og markedsføring (V) - Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
AU i salg og markedsføring (V) - Service (5 ECTS)
AU i salg og markedsføring (V) - Sociale medier og indhold (5 ECTS)
AU i salg og markedsføring (V) - Strategisk networking (5 ECTS)
AU i salg og markedsføring (V) - Strategisk salg (10 ECTS)
AU i salg og markedsføring (V) - Søgemaskineoptimering (5 ECTS)
AU i salg og markedsføring (V) - Søgemaskiner, markedsføring og annoncering, SEA (5 ECTS)
AU i økonomi- og ressourcestyring (O) - Afgangprojekt (10 ETCS)
AU i økonomi- og ressourcestyring (O) - Erhvervsøkonomi (10 ETCS)
AU i økonomi- og ressourcestyring (O) - Økonomistyring i praksis (10 ETCS)
AU i økonomi- og ressourcestyring (V) - Global økonomi (10 ETCS)
AU i økonomi- og ressourcestyring (V) - Regneark til økonomistyring (10 ETCS)
AU i økonomi- og ressourcestyring (V) - Statistik (10 ETCS)
AU i økonomi- og ressourcestyring (V) - Teknologiforståelse til Robotic Process Automation, RPA (10 ETCS)
AU i økonomi- og ressourcestyring (V) - Uddannelsens valgfrie fag er:
AU i økonomi- og ressourcestyring (V) - Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ETCS)
Diplomuddannelse i ledelse (O) - Afgangprojekt (15 ETCS)
Diplomuddannelse i ledelse (O) - Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (O) - Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (O) - Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Faglig ledelse (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Forandringsledelse (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Human Ressource Management og ledelse (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Kommunikation og organisation (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Kvalitetsudvikling og evaluering (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse af digital transformation (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse af implementering (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse af social kapital (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse i relationel kompleksitet (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse med data (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse og arbejdsmiljø (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse og bæredygtighed (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse og coaching (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse og de retslige rammer (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse og facilitering (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse og filosofi (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse og forhandling (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse og kompetenceudvikling (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse og styring i politisk styrede organisationer (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Netværksledelse (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Oplevelsesledelse (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Organisationspsykologi og ledelse (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Projektledelse (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Strategisk ledelse (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Teamledelse (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Tværgående ledelse (5 ECTS)
Diplomuddannelse i ledelse (V) - Viden- og innovationsledelse (5 ECTS)

Relevante links

Statens voksenuddannelsesstøtte: www.svu.dk

VEU-omstillingsfonden: www.ufm.dk

HK Privat: www.hk.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne: www.tekniq.dk

Flyer med oversigt over tilskudsmuligheder

Hvilket tilskud ønsker du at søge?

Aftalt akademi- og diplomuddannelse
Søg tilskud

Kontakt HK Privat Industrikompetencefonden

Har du spørgsmål angående kompetencefonden?

Ring og tal med Nadia Nannberg på telefon 3115 5102.

Du kan også skrive en mail til hk-fond@evu.dk

Spørgsmål og svar

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?
Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt. Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende en kopi af afgørelse fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af SVU-bevillings-/udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset.
Hvad er SVU?

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Læs mere om SVU, betingelser, og hvordan du søger på www.svu.dk.

Hvad er VEU-godtgørelse?

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen. Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted. Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser, og hvordan du søger på www.borger.dk.

Hvad er VEU-omstillingsfonden?

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Hvis kursisten er i målgruppen for Omstillingsfonden er der ingen deltagerbetaling, når beløbet er under 10.000 kr. pr. år, såfremt uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet. Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Hvornår skal jeg indsende dokumenterne?

Du skal indsende dokumentationen hurtigst muligt, der er dog ingen tidsfrister.

Jeg har mistet linket til min sag, hvad gør jeg?

Kontakt Nadia Nannberg på tlf. 3115 5102.

Må jeg give mit firmas kontonummer ved selvvalgt uddannelse?

Du skal opgive dit private registrerings- og kontonummer. Din arbejdsplads udbetaler ikke løn til dig under kursusperioden, og du får dækket op til 85 % af din løn af fonden.

Der må ikke være et overlap mellem selvvalgte og virksomhedsplanlagte uddannelser.

Skal jeg selv søge tilskud i fonden til selvvalgt uddannelse?

Du skal selv søge i fonden og må ikke søge på vegne af dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Tilmelder HK Privat  Industrikompetencefonden mig kurserne?

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. HK Industrikompetencefonden har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Hvad er digital uddannelse?

Fjernundervisning: Undervisningen foregår udelukkende digitalt, og alle undervises samtidigt.

Blended learning: Undervisningen foregår både ved tilstedeværelse og digitalt. Kursisterne undervises samtidigt.

Onlinekurser: Undervisningen (selvstudiet) foregår individuelt og i kursistens eget tempo.

Nyheder fra HK Privat Industrikompetencefonden

Nu er det nemmere at søge om tilskud til efter- og videreuddannelse som medarbejder og virksomhed
Arbejdsgivere og medarbejdere i installations- og skorstensfejerbranchen kan nu nemt finde information og søge tilskud i et helt nyt kompetencefondsunivers, hvis de er omfattet af overenskomsterne på området.
Læs mere
Info om HK Privat Industrikompetencefonden
Læs og download flyer om tilskudsmuligheder til medarbejderes efter- og videreuddannelse.
Læs mere
EVU er sekretariat for de faglige udvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen.
Sådan behandler vi persondataCookiepolitik
Kontakt EVU
Højnæsvej 71
2610 Rødovre
CVR: 25138902
Tlf: +45 36 72 64 00Email: evu@evu.dk
crossarrow-right